headerphoto


Žiadajú o zaradenie do okresu Zvolen

Na základe rozhodnutia obecných zastupiteľstiev v súvislosti s novým územno-správnym členením, za aktívnej účasti občanov, požiadali obce Podjavoria vládu a ministerstvo vnútra o spoločné zaradenie do novovytvoreného okresu Zvolen.
Medzi obce Podjavoria patria Horný Tisovník, Stará Huta, Klokoč, V. H. Kalinka, Slatinské Lazy a Vígľaš. Dôvodom spoločného postupu týchto obcí je, že územie Podjavoria je geograficky spoločne spádované, väčšina obyvateľov používa spoločné dopravné cesty do zamestnania, zdravotníckych zariadení a deti do základných a stredných škôl, časť obyvateľov je prepojená v rodinných zväzkoch, cirkevné spoločenstvá sú spoločné a aj historicky majú hlboké vzájomné väzby.
Do roku 1990 patrilo územie Podjavoria do okresu Zvolen, potom boli Horný Tisovník, Stará Huta a Klokoč začlenené do obvodu Detva a obce V. H. Kalinka, Slatinské Lazy a Vígľaš do obvodu Zvolen. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení starostov spomínaných obcí, z doterajších skúseností občanov Horného Tisovníka, Starej Huty a Klokoča ich začlenenie do obvodu Detva je nevýhodné a neprirodzené.

(dat)

/Nový Vpred Žurnál. Roč.5, č.22 (28.5.1996), s.2/